• Carnish, Uig
  • Uig Chessmen

Fìor dhaoine , fìor bheatha

Real people, real lives

Explore our island heritage

On this website you will find thousands of records relating to the genealogy, history, traditions, culture and archaeology of the Western Isles (or Outer Hebrides), a chain of islands off the west coast of Scotland. The material is drawn mostly from the archives of local historical societies (comainn eachdraidh) and other member organisations, with valuable input from Hebrideans and their descendants around the world. At the moment, information is being contributed by organisations extending from the north of Lewis to Benbecula. Information about using the site can be found below.

This website was developed in collaboration with Aberdeen University. In the past, the Hebridean Connections project has been supported by the Scottish Government’s People & Communities Fund, the Heritage Lottery Fund, Comhairle nan Eilean Siar, the Scottish Council for Voluntary Organisations, and Highlands & Islands Enterprise. 

From July 2022, the website will be managed by Hebridean Connections Ltd, having previously been managed by the Heritage Service of Comhairle nan Eilean Siar, the local authority responsible for the Outer Hebrides, between April 2016 and June 2022.

Air an làraich-lìn seo gheibh sibh na mìltean de chlàir a tha a' buntainn ri sloinntearachd, eachdraidh, beul-aithris, dualchas agus àrc-eòlas sna h-Eileanan an Iar. Is iad tasglainn nan comann eachdraidh agus tasglainn bhuidhnean eachdraidh eile na tùsan fiosrachaidh as cudromaiche, le cuideachadh luachmhor bho mhuinntir nan eilean agus an sliochd air feadh an t-saoghail. Aig an àm seo, tha buidhnean bho cheann a tuath Leòdhais gu Beinn nam Faoghla a’ cur fiosrachadh ris a’ phròiseact. Gheibh sibh fiosrachadh gu h-ìosal air mar a chleachdas sibh an làrach.

Chaidh an làrach-lìn seo a leasachadh ann an co-bhonn le Oilthigh Obar Dheathain. Chaidh pròiseact Ceanglaichean Innse Gall a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba (Maoin Sluaigh is Choimhearsnachdan), Maoin Dualchais a' Chrannchuir, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Bhuidhnean Saor-thoileach na h-Alba, agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Eadar An Giblean 2016 agus An t-Iuchar 2022, bha an làrach-lìn seo air a’ stiùrichte le Seirbheis Dualchais Comhairle nan Eilean Siar. Tha an làrach-lìn a' stiùrichte le Hebridean Connections Ltd an-dràsta. 

Member Organisations

Teampall na Trianaid Conservation Association
Berneray Historical Society
Uig Historical Society
Carloway Historical Society
Kinloch Historical Society
North Uist Historical Society
Berneray Community Association
The Islands Book Trust
Ness Historical Society
Pairc Historical Society
West Side Historical Society
North Tolsta Historical Society
Barvas and Brue Historical Society
Friends of Benbecula War Memorial
North Lochs Historical Society

The Hebridean Connections project is supported by:

Comhairle nan Eilean SiarHighland and Islands EnterpriseThe Scottish Goverment

Comhairle nan Eilean SiarHighland and Islands Enterprise