• Carnish, Uig
  • Uig Chessmen

Fìor dhaoine , fìor bheatha

Real people, real lives

Explore our island heritage

On this website you will find thousands of records relating to the genealogy, history, traditions, culture and archaeology of the Western Isles (or Outer Hebrides), a chain of islands off the west coast of Scotland. The material is drawn mostly from the archives of local historical societies (comainn eachdraidh), with valuable input from Hebrideans and their descendants around the world. At the moment, information is being contributed by societies covering the areas of Uig, Bernera, Kinloch, Pairc, Carloway, Tolsta, North Lochs, Ness and Barvas & Brue in Lewis, together with Berneray in the Sound of Harris. Over the next few months, the number of records will increase significantly. Use the simple search on this page to explore the information, or click on 'Browse records' at the top of the page for other options. More information about using the site can be found below.

This new website has been developed in collaboration with Aberdeen University, with the aid of funding from the Scottish Government’s People & Communities Fund, Highlands & Islands Enterprise, and Comhairle nan Eilean Siar. 

Air an làraich-lìn seo gheibh sibh na mìltean de chlàir a tha a' buntainn ri sloinntearachd, eachdraidh, beul-aithris, dualchas agus àrc-eòlas sna h-Eileanan an Iar. Is iad tasglainn nan comann eachdraidh an tùs fiosrachaidh as cudromaiche, le cuideachadh luachmhor bho mhuinntir nan eilean agus an sliochd air feadh an t-saoghail. Aig an àm seo, tha comainn eachdraidh à Ùig, Sgìre Bheàrnaraigh, Ceann a Loch, Pàirc, Càrlabhagh, Tolastadh bho Thuath, Ceann a Tuath nan Loch, Nis agus Barabhas & Brù ann an Leòdhas, cuide ri Beàrnaraigh na Hearadh, a’ cur fiosrachadh ris a’ phròiseact. Thairis air na mìosan a tha romhainn, bidh àireamh nan clàr a sìor dhol am meud. Airson fiosrachadh a lorg, faodaidh sibh na bogsaichean aig bàrr na duilleig a chleachdadh, no putadh air ‘Browse records’ airson roghainnean eile fhaicinn. Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh gu h-ìosal air mar a chleachdas sibh an làrach.

Chaidh an làrach-lìn ùr seo a leasachadh ann an co-bhonn le Oilthigh Obar Dheathain, le maoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba, Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, agus Comhairle nan Eilean Siar.

Comainn Eachdraidh

Barvas and Brue Historical Society
North Tolsta Historical Society
Berneray Historical Society
Kinloch Historical Society
Uig Historical Society
North Lochs Historical Society
Carloway Historical Society
Pairc Historical Society
Ness Historical Society

The Hebridean Connections project is supported by:

Comhairle nan Eilean SiarHighland and Islands EnterpriseThe Scottish Goverment