You are here

Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin

Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin

A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. He probably undertook the English translation as well. It describes a visit to St. Colm's Isle, probably in the 1960s.

Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin,
Sliosan do chriuic dathte le raineach's fraoch,
Cointeach is riasg do ghleannain, feur do lain,
Gort agus iodhlann shaidhbhir gheal nan naomh.

'S torrach an deanntag mu do chlachan lom,
I frasadh siol as t-fhoghar thar nan leac;
Far an robh gillean diveach thogadh fonn
Tha'n seileasdair gun lubadh nise streap.

Mhuch gnusdaich chaorach seirm nan salm o chian,
Tha guth na fidhle balbh's am bogha brist,
Tha fodair na Lair Dhuinn an bru nan sian,
Is Murchadh Mor aig neoni anns a'chist.

Bho abhal-ghort gu goirt, bho ghom gu ban,
Fasoch ath-nuadhaicht' far 'na robh ionadh Dhe,
Bu leis an fhaoileig thu aig toiseach trath'
'S tha 'n fhaoileag fhathast crochte air a sgeith.

Title: Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin
Record Type: All Records
Gaelic Name: St Colm's: Deserted in the noon-time's shimmering, pouring sun
Date: 1960
Record Maintained By: CEP
Subject Id: 47238